Projekat Mapa Lukavca

Projekat je baziran u težnji ka praćenju savremenih turističkih trendova, promociji i marketingu u svrhu stvaranja pozitivnog imidža destinacije i unapređenju turističke infrastrukture kako bi Lukavac kao turistička destinacija postao konkurentan na širem turističkom tržištu.

Cilj projekta Mapa Lukavca

Projekat Mapa Lukavca ima za cilj doprinijeti unapređenju turističke ponude grada Lukavac, kroz unapređenje sistema ponude i promocije prirodnih turističkih potencijala, kulturno-povjesnog turizma, te turističkih aktivnosti na području grada Lukavca, a u svrhu jačanja konkurentnosti kao turističke destinacije. 

Postignuti rezultati

Identificirani i mapirani
turistički resursi

Valorizovan turistički
potencijal Lukavca

Kreirana turistička
web platforma

Kreiran turistički
promotivni materijal

Identificiranih turističkih resursa

Anketiranih osoba

Turističkog promotivnog materijala

Doseg turističke promocije

Nevladina organizacija STEP

Projekat Mapa Lukavca implementiran je od strane Nevladine organizacije za zaštitu okoliša i unapređenje turizma STEP uz podršku od strane Grada Lukavac.

STEP je neprofitna, nevladina organizacija koja svoj opseg djelovanja usmjerava prema upravljanju, edukaciji, promociji te unapređenju u sektorima zaštite okoliša i turizma. 

Projektni tim

Adnan Hodžić

Adnan Hodžić

Projekt koordinator

Bachelor Turizma i zaštite
životne sredine

Belmin Malagić

Belmin Malagić

Saradnik za turizam

Bachelor Turizma i zaštite
životne sredine

Kemal Hodžić

Kemal Hodžić

Saradnik za GIS

Magistar Redigionalnog i
prostornog planiranja

Semir Gabela

Semir Gabela

Saradnik za grafički dizajn

Magistar Turizma i zaštite
životne sredine